Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Điều dưỡng
31/12/2016

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG)

TT TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ Ghi chú
I Khối kiến thức giáo dục đại cương 27  
1 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5  
2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
4 Tin học đại cương 3  
5 Xác xuất thống kê y học 2  
6 Sinh học và di truyền 2  
7 Hóa học 2  
8 Vật lý đại cương và lý sinh 2  
9 Anh văn 1 2  
10 Anh văn 2 2  
11 Anh văn chuyên ngành 2  
12 Giáo dục thể chất 3  
13 Giáo dục quốc phòng – An ninh 8  
II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 61  
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 32  
1 Giải phẫu – Sinh lý I 3  
2 Giải phẫu – Sinh lý II 1  
3 Hóa sinh 2  
4 Vi sinh vật – Ký sinh trùng 2  
5 Sinh lý bệnh 2  
6 Dược lý Điều dưỡng 3  
7 LT Điều dưỡng cơ sở 1 2  
8 TH Điều dưỡng cơ sở 1 2  
9 LT Điều dưỡng cơ sở 2 2  
10 TH Điều dưỡng cơ sở 2 2  
11 Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh nâng cao sức khỏe 1  
12 Dinh dưỡng – Tiết chế 2  
13 Dịch tễ các bệnh truyền nhiễm 2  
14 Đạo đức Điều dưỡng 2  
15 Pháp luật – Tổ chức Y tế 1  
16 Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều dưỡng 1  
17 Y học cổ truyền 2  
II.2 Kiến thức ngành 29  
1 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn 2  
2 LT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa  5  
3 TT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa 1 TT bệnh viện
4 LT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh truyền nhiễm 2  
5 TT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh truyền nhiễm 1 TT bệnh viện
6 LT Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 2  
7 TT Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 1 TT bệnh viện
8 Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi 1  
9 LT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa 4  
10 TT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa 1 TT bệnh viện
11 LT Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2  
12 TT Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1 TT bệnh viện
13 LT Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2  
14 TT Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 1 TT bệnh viện
15 Quản lý Điều dưỡng 1  
16 Thực hành nghiên cứu khoa học Điều dưỡng 2  
III Kiến thức bổ trợ/đặc thù 7  
1 Dược lâm sàng 2  
2 Chuẩn đoán và chăm sóc điều dưỡng 2  
3 LT Chăm sóc bệnh chuyên khoa 2  
4 TT Chăm sóc bệnh chuyên khoa 1 TT bệnh viện
IV Tốt nghiệp 10  
1 Thực tập tốt nghiệp 5  
2 Khóa luận tốt nghiệp 5  
Học phần thay thế cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp    
1 Tổng hợp nghề nghiệp 5  
Tổng cộng 105  

 
Thông báo mới
Điểm tin
Top