Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Dược sĩ
31/12/2016

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH DƯỢC (CAO ĐẲNG DƯỢC)

TT TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ Ghi chú
I Kiến thức giáo dục đại cương 34  
1 Giáo dục thể chất 3  
2 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8  
3 Pháp luật đại cương 2  
4 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5  
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
6 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
7 Anh văn 1 2  
8 Anh văn 2 2  
9 Xác suất thống kê y dược 2  
10 Vật lý đại cương 2  
11 Hóa đại cương - vô cơ 3  
12 Hóa hữu cơ 3  
13 Anh văn chuyên ngành 3  
14 Tin học căn bản 3  
15 Sinh học - Di truyền 2  
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 44  
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 15  
1 Vi sinh - Ký sinh trùng 3  
2 Giải phẫu - Sinh lý 3  
3 LT Hóa phân tích 2  
4 TH Hóa phân tích 1  
5 Hoá sinh  3  
6 Thực vật dược 3  
II.2 Kiến thức chuyên ngành 29  
1 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược 2  
2 LT Bào chế 1 2  
3 TH Bào chế 1 1  
4 LT Bào chế 2 2  
5 TH Bào chế 2 1  
6 LT Hóa dược 3  
7 TH Hóa dược 1  
8 LT Dược liệu  3  
9 TH Dược liệu  1  
10 LT Dược lý 3  
11 TH Dược lý 1  
12 LT Kiểm nghiệm thuốc 3  
13 TH Kiểm nghiệm thuốc 2  
14 Thực tập tại nhà thuốc 2  
15 Thực tập tại Bệnh viện 2  
III Kiến thức bổ trợ/đặc thù 22  
1 Bệnh học cơ sở 2  
2 LT Dược lâm sàng  2  
3 TH Dược lâm sàng  1  
4 Pháp chế dược  2  
5 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược  2  
6 Dược học cổ truyền 2  
7 Quản trị kinh doanh dược 4  
8 Quản lý tồn trữ thuốc 2  
9 Marketing Dược 3  
10 Đảm bảo chất lượng thuốc 2  
IV Tốt nghiệp 5  
1 Khóa luận tốt nghiệp 5  
  Tổng cộng 105  
2 Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp 5  
2.1 Chiết xuất dược liệu 3  
2.2 Công nghệ sản xuất dược phẩm 2  
  Tổng cộng 105  

 
Thông báo mới
Điểm tin
Top