Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2023
31/07/2023

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra như sau:

Kết quả kiểm tra Anh văn xem Tại Đây

Kết quả kiểm tra Tin học xem Tại Đây


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top