Về việc gia hạn thời hạn cuối đóng học phí học kỳ I năm học 2021 -2022
10/11/2021

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời hạn cuối đóng học phí học kỳ I năm học 2021 -2022

Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.

Căn cứ báo cáo của Phòng Tài chính về việc chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 của một số sinh viên.

Nay Nhà trường thông báo gia hạn thời gian nộp học phí HK1 năm học 2021 -2022  đến hết ngày 25/09/2021.

Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng theo thông tin tài khoản ngân hàng sau:

Tên TK: Trường Cao đẳng Miền Nam

Số TK: 129 000 015 338  tại ngân hàng Vietinbank – CN9 – Tp HCM.

(Lưu ý nội dung khi nộp qua ngân hàng phải ghi Họ và tên, mã số sinh viên, lớp)

Sau thời hạn trên nếu sinh viên nào chưa hoàn thành học phí mà không có lý do chính đáng thì sẽ không có tên trong danh sách dự thi kết thúc học phần.

Nhận được thông báo này đề nghị Bộ phận công tác HSSV, các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm lớp, lớp trưởng thông báo đến các thành viên trong lớp.


Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.


 
New Announces
Hot News
Top