Về việc mua bảo hiểm ý tế HSSV năm 2021
08/01/2021

THÔNG BÁO (V/v thu Bảo hiểm y tế bắt buộc, Bảo hiểm tai nạn đối với SV)

- Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

- Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở;

Nay nhà trường thông báo đến toàn thể SV về việc thu tiền Bảo hiểm Y tế bắt buộc và Bảo hiểm tai nạn như sau:

  1. Mức phí đóng và hiệu lực thẻ bảo hiểm

-         Bảo hiểm y tế (BHYT):

Phương Thức

Số tiền phải đóng

Thời hạn thẻ sử dụng

Thời điểm nhận hồ sơ đóng BHYT

12 Tháng

565,000

01/01/2021-31/12/2021

15/09/2020-15/12/2020

9 tháng

425,000

01/04/2021-31/12/2020

16/12/2020-15/02/2021

6 tháng

285,000

01/07/2021-31/12/2020

16/03/2021-15/05/2021

-         Bảo hiểm tai nạn (BHTN): 30.000đ/1 năm/1SV. Thời hạn bảo hiểm: Một năm kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021. (Không cấp thẻ)

Lưu ý:

  • Chọn cơ sở điều trị để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. (Có danh sách kèm theo).
  • Trường hợp đã có thẻ BHYT tham gia ở địa phương có thời hạn trong năm 2021 phải photo, công chứng nộp lại cho phòng Tổ chức hành chính để được hưởng các quyền lợi khi tham gia BHYT.
  • SV nộp kèm tờ khai TK1(theo mẫu) và CMND/CCCD photo khi đóng tiền BHYT.

II. Tổ chức thực hiện.

-     Bộ phận CTHSSV, Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể SV của lớp mình.

Đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top