Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Quản lý đất đai
04/10/2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI)

TT

Khối kiến thức/Tên học phần

Số TC

Ghi chú

I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

23

 

1

Giáo dục thể chất

3

 

2

Giáo dục quốc phòng – An ninh

8

 

3

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin

5

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

5

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

6

Tin học căn bản

3

 

7

Pháp luật đại cương

2

 

8

Toán cao cấp

2

 

9

Vật lý đại cương

2

 

10

Tiếng Anh căn bản 1

2

 

11

Tiếng Anh căn bản 2

2

 

II

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

74

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

23

 

1

Kinh tế vi mô

3

 

2

Luật đất đai

3

 

3

Trắc địa cơ sở 1

2

 

4

Trắc địa cơ sở 2

2

 

5

Quản lý hành chính về đất đai

2

 

6

Hệ thống thông tin địa lý

3

 

7

Tài nguyên đất đai

2

 

8

Môi trường và con người

2

 

9

Kinh tế đất đai

2

 

II.2

Kiến thức ngành và chuyên ngành

51

 

1

Bản đồ địa chính

2

 

2

Hệ thống thông tin đất đai

3

 

3

Giao đất, thu hồi đất

3

 

4

Đánh giá đất đai

2

 

5

Thị trường bất động sản

2

 

6

Tin học chuyên ngành

3

 

7

Trắc địa địa chính

3

 

8

Bồi thường, giải phóng mặt bằng

2

 

9

Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính

2

 

10

Đăng ký, thống kê đất đai

3

 

11

Quy hoạch sử dụng đất đai

3

 

12

Thanh tra, kiểm tra đất đai

3

 

13

Định giá đất đai và bất động sản

3

 

14

Quy hoạch đô thị

2

 

15

Tiếng Anh chuyên ngành

2

 

16

Thực tập trắc địa

2

 

17

Thực tập trắc địa địa chính

3

 

18

Đồ án đăng ký thống kê đất đai

2

 

19

Đồ án giao đất, thu hồi đất

2

 

20

Đồ án định giá đất đai và bất động sản

2

 

21

Đồ án quy hoạch sử dụng đất đai

2

 

 

Tốt nghiệp

 

 

1

Thực tập tốt nghiệp

5

 

Đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

 

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

107

 

Đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì học hai học phần thay thế:

 

 

2

Môi giới và kinh doanh bất động sản

2

 

3

Luật nhà ở và Luật xây dựng

3

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

107

 


 
New Announces
Hot News
Top