Giới thiệu
25/03/2023

Chức năng:

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện chức năng quản lý và phát triển đào tạo các bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui và quản lý hồ sơ HSSV của Trường.

Nhiệm vụ:

  • Lập kế hoạch đào tạo cho các bậc đào tạo của Trường.
  • Phối hợp với các đơn vị trong nhà Trường tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xin mở ngành đào tạo mới, chỉ tiêu đào tạo, hồ sơ mở ngành.
  • Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập cho các bậc đào tạo của Trường.
  • Phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện công tác thi, kiểm tra theo qui định của Bộ.
  • Quản lý chương trình đào tạo của tất cả các ngành đào tạo của Trường.
  • Quản lý sắp xếp phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cho các nhóm lớp thời khóa biểu.
  • Kiểm tra đối chiếu và tính giờ giảng của giảng viên.
  • Thành lập các hội đồng xét dự thi, xét tốt nghiệp, in và cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm HSSV, thẻ Sinh viên, chứng nhận cho HSSV đang học các giấy tờ liên quan đến học tập theo qui định của Bộ và của Trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và báo cáo kịp thời về công tác đào tạo theo qui định chung.

 
Thông báo mới
Điểm tin
Top