Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh
10/01/2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH(CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH)

TT

Khối kiến thức/Tên học phần

 Số TC

Ghi chú

Tổng

 

I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

25

 

1

Giáo dục thể chất

3

 

2

Giáo dục quốc phòng – An ninh

8

 

3

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin

5

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

5

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

6

Tin học căn bản

3

 

7

Pháp luật đại cương

2

 

8

Tâm lý học đại cương

2

 

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

10

Tiếng Anh căn bản 1

2

 

11

Tiếng Anh căn bản 2

2

 

12

Tự chọn (1 học phần):

 

 

12.1

Toán cao cấp

2

 

12.2

Xác suất thống kê

2

 

II

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

65

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

26

 

1

Kinh tế vi mô

3

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Toán kinh tế

2

 

4

Luật kinh tế

2

 

5

Quản trị học

2

 

6

Marketing căn bản

2

 

7

Nguyên lý thống kê

3

 

8

Nguyên lý kế toán

3

 

9

Thuế

2

 

10

Thị trường chứng khoán

2

 

11

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2

 

II.2

Kiến thức ngành và chuyên ngành

39

 

1

Hệ thống thông tin quản lý

2

 

2

Tâm lý kinh doanh

3

 

3

Quản trị tài chính

3

 

4

Quản trị chất lượng

3

 

5

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

6

Quản trị sản xuất dịch vụ

3

 

7

Quản trị dự án đầu tư

3

 

8

Kế toán tài chính doanh nghiệp

3

 

9

Quản trị chiến lược

3

 

10

Quản trị bán hàng

2

 

11

Quản trị rủi ro

2

 

12

Tiếng Anh chuyên ngành

3

 

13

Quan hệ công chúng

2

 

14

Tự chọn 1 (chọn 1 học phần):

 

 

14.1

Thanh toán quốc tế

2

 

14.2

Đạo đức kinh doanh

2

 

14.3

Quản trị kinh doanh quốc tế

2

 

15

Tự chọn 2 (chọn 1 học phần):

 

 

15.1

Quản trị thương hiệu

2

 

15.2

Thương mại điện tử

2

 

15.3

Quản trị văn phòng

2

 
 

Tốt nghiệp

 

 

1

Thực tập tốt nghiệp

5

 

Đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

 

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên thực hiện KLTN

100

 

Đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì học hai học phần thay thế:

 

 

2

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

 

3

Đồ án chuyên ngành

3

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên không thực hiện KLTN

100

 

 
New Announces
Hot News
Top