Những tính từ tiếng Anh chỉ trạng thái, cảm xúc của con người
21/12/2018

Cách trả lời dễ nhất cho câu hỏi "How do you feel today?" là "I feel" cộng tính từ như "joyful", "lonely" hay "optimistic".

các từ tiếng anh chỉ cảm xúc con người

Theo 7ESL


 
New Announces
Hot News
Top