Về việc mở lớp đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên cao đẳng
28/03/2023

THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp

đối với sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 13.

 Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 13. 

I. Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên khóa 13 bậc cao đẳng hệ chính quy.

- Kỹ năng nghề nghiệp là một trong các điều kiện để sinh viên tốt nghiệp ra trường và nhận bằng tốt nghiệp.

II. Học phí:

- Các ngành Y - Dược - KTCN: 1.200.000 đồng / 1 HSSV/ khóa học.

- Các ngành Kinh tế - Luật – Công nghệ thông tin: 900.000 đồng/ 1 HSSV/ khóa học.

III. Thời gian:

          + Đăng ký và nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2023.

          + Ngày dự kiến khai giảng: 17/04/2023.

IV. Hồ sơ, địa điểm đăng ký:

Sinh viên nộp 01 Đơn đăng ký chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp (theo mẫu nhà trường) tại Phòng Ghi danh của Trường.

Đề nghị các Phòng, các Khoa/ Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 13 biết để thực hiện./.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top