Chương trình Khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Dịch vụ pháp lý
04/10/2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TT TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ Ghi chú
I Kiến thức giáo dục đại cương 23  
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin  5  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
3 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Tâm lý học đại cương 2  
5 Xã hội đại cương 2  
6 Logic học 2  
7 Anh văn 1 2  
8 Anh văn 2 2  
9 Tin học đại cương 3  
10 Giáo dục thể chất 3  
11 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8  
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 77  
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 9  
1 Lý luận về Nhà nước và pháp luật  3  
2 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3  
3 Luật Hiến pháp 3  
II.2 Kiến thức chuyên ngành 52  
  Bắt buộc 46  
1 Luật Hành chính 3  
2 Luật Dân sự 3  
3 Luật Hình sự 3  
4 Luật Lao động 3  
5 Luật Thương mại 3  
6 Luật Hôn nhân và gia đình 3  
7 Công pháp Quốc tế 2  
8 Tư pháp Quốc tế 2  
9 Luật Tố tụng Dân sự 2  
10 Luật Tố tụng Hình sự 2  
11 Luật Tố tụng Hành chính 2  
12 Luật Thi hành án dân sự 2  
13 Công chứng, chứng thực 2  
14 Công tác hộ tịch 2  
15 Xây dựng văn bản pháp luật 2  
16 Thực tập xây dựng văn bản 2  
17 Thực tập Luật dân sự 2  
18 Thực tập thi hành án dân sự 2  
19 Kiến tập nghiệp vụ (tại Toà án dân sự hoặc hình sự) 2  
20 Kiến tập nghiệp vụ (Cơ quan công chứng, VP công chứng, ...) 2  
  Tự chọn (chọn 3 trong 6 học phần) 6  
1 Luật Tài chính 2  
2 Luật Ngân hàng 2  
3 Luật Môi trường 2  
4 Luật Đất đai 2  
5 Thủ tục hành chính 2  
6 Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  
III Kiến thức bổ trợ (chọn 2 trong 4 học phần) 6  
1 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại, lao động 3  
2 Kỹ năng tư vấn pháp luật 3  
3 Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở 3  
4 Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật 3  
IV Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10  
1 Thực tập tốt nghiệp 5  
2 Khóa luận tốt nghiệp 5  
  Môn học thay thế tốt nghiệp (SV không làm Khóa luận)    
1 Luật sở hữu trí tuệ 2  
2 Luật cạnh tranh 3  
Tổng cộng 100  

 

 

 

 


 
New Announces
Hot News
Top