Chương trình Khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Dịch vụ pháp lý
04/10/2017

Dịch vụ pháp lý hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của đời sống cá nhân, tổ chức trong xã hội. Về cơ bản, dịch vụ pháp lý được thể hiện qua 4 khía cạnh sau: Dịch vụ pháp lý cho lĩnh vực Kinh doanh, Dịch vụ pháp lý cho các khía cạnh Dân sự, Dịch vụ pháp lý về Quản lý trật tự Hành chính và Dịch vụ pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh.

Trường Cao đẳng Miền Nam là 1 trong những trường đầu tiên tại Tp.HCM được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý. Trải qua quá trình đào tạo trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, phương pháp và chương trình luôn được cập nhật đảm bảo đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội, là địa chỉ cung cấp nhân lực uy tín cho Tp.HCM. Dưới đây là chia sẻ về chương trình đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý (cao đẳng luật) giúp các bạn biết được ngành Dịch vụ pháp lý học những gì? chương trình học Dịch vụ pháp lý thế nào??

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TT TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ Ghi chú
I Kiến thức giáo dục đại cương 23  
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin  5  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
3 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Tâm lý học đại cương 2  
5 Xã hội đại cương 2  
6 Logic học 2  
7 Anh văn 1 2  
8 Anh văn 2 2  
9 Tin học đại cương 3  
10 Giáo dục thể chất 3  
11 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8  
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 77  
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 9  
1 Lý luận về Nhà nước và pháp luật  3  
2 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3  
3 Luật Hiến pháp 3  
II.2 Kiến thức chuyên ngành 52  
  Bắt buộc 46  
1 Luật Hành chính 3  
2 Luật Dân sự 3  
3 Luật Hình sự 3  
4 Luật Lao động 3  
5 Luật Thương mại 3  
6 Luật Hôn nhân và gia đình 3  
7 Công pháp Quốc tế 2  
8 Tư pháp Quốc tế 2  
9 Luật Tố tụng Dân sự 2  
10 Luật Tố tụng Hình sự 2  
11 Luật Tố tụng Hành chính 2  
12 Luật Thi hành án dân sự 2  
13 Công chứng, chứng thực 2  
14 Công tác hộ tịch 2  
15 Xây dựng văn bản pháp luật 2  
16 Thực tập xây dựng văn bản 2  
17 Thực tập Luật dân sự 2  
18 Thực tập thi hành án dân sự 2  
19 Kiến tập nghiệp vụ (tại Toà án dân sự hoặc hình sự) 2  
20 Kiến tập nghiệp vụ (Cơ quan công chứng, VP công chứng, ...) 2  
  Tự chọn (chọn 3 trong 6 học phần) 6  
1 Luật Tài chính 2  
2 Luật Ngân hàng 2  
3 Luật Môi trường 2  
4 Luật Đất đai 2  
5 Thủ tục hành chính 2  
6 Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  
III Kiến thức bổ trợ (chọn 2 trong 4 học phần) 6  
1 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại, lao động 3  
2 Kỹ năng tư vấn pháp luật 3  
3 Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở 3  
4 Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật 3  
IV Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10  
1 Thực tập tốt nghiệp 5  
2 Khóa luận tốt nghiệp 5  
  Môn học thay thế tốt nghiệp (SV không làm Khóa luận)    
1 Luật sở hữu trí tuệ 2  
2 Luật cạnh tranh 3  
Tổng cộng 100  

 

 

 

 


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top