Giới thiệu
05/02/2015

Chức năng

Tổ chức thực hiện công tác học sinh sinh viên theo quy định của Bộ và của Trường.

Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế HSSV.

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo  năm học (quản lý, lưu trữ);

- Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho HSSV.

- Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh trật tự trong trường học.

- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học và môi trường sinh hoạt của sinh viên.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top