Lịch học học kỳ 1 năm 2016 - 2017 ngành Dược Cao đẳng
23/08/2016

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 07,08 về lịch học học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, theo đó các bạn sinh viên sẽ bắt đầu học tuần 1 bắt đầu từ ngày 29/8. Sinh viên chú ý lịch học bắt đầu từ tuần nào , thứ mấy và tiết bắt đầu học, thời gian bắt đầu tiết học, . . 

Lưu ý:

1. Tiết học: 45 phút/ 1 tiết.
* Buổi sáng: Tiết 1: 7.00 - Tiết 2: 7.45 - Tiết 3: 8.30 - Tiết 4: 9.30 - Tiết 5: 10.15 - Tiết 6: 11.00
* Buổi chiều: Tiết 7: 12.30 - Tiết 8: 13.15 - Tiết 9: 14.00 - Tiết 10: 15.00 - Tiết 11: 15.45 - Tiết 12: 16.30
* Buổi tối: Tiết 13: 18.00 - Tiết 14: 18.45 - Tiết 15: 19.30 - Tiết 16: 20.15 - Tiết 17: 21.00

 Thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2016 ngành Dược cao đẳng

 
Điểm tin
Top