Kết quả rà soát ngành Cao đẳng trong trường Cao đẳng
12/03/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát, thống kê các trường cao đẳng theo công văn số 2850/BGDĐT-GDĐH ngày 02/6/2014. Sau khi xử lý kết quả thống kê, căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xử lý ban đầu về các ngành trình độ cao đẳng không đáp ứng điều kiện quy định trong danh sách kèm theo. Để bảo đảm độ tin cậy của cơ sở dữ liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường cao đẳng có các ngành nêu trên thực hiện các việc sau: - Rà soát báo cáo thống kê của trường mình, kiểm tra dữ liệu về số lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên cơ hữu theo ngành đào tạo; nếu thấy cần thiết, gửi báo cáo thống kê bổ sung kèm theo các minh chứng liên quan; - Đến ngày 06/3/2015, trên cơ sở các báo cáo của nhà trường, Bộ Giáo dục sẽ xử lý kết quả thống kê theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường cao đẳng biết và tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem thêm tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://cchc.moet.gov.vn/?page=1.19&view=619


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top