Văn bản

Kết quả rà soát ngành Cao đẳng trong trường Cao đẳng

Kết quả rà soát ngành Cao đẳng trong trường Cao đẳng

12/03/2015
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát, thống kê các trường cao đẳng theo công văn số 2850/BGDĐT-GDĐH ngày 02/6/2014. Sau khi xử lý kết quả thống kê, căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011, Bộ Giáo dục...
Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

12/03/2015
Thực hiện  Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Kinh tế Kinh tế Miền Nam đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm...
 
Thông báo mới
Điểm tin
Top