Giới thiệu
13/05/2016

CHỨC NĂNG

  • Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ.
  • Tham mưu, đề xuất và thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho HSSV, tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, thực tập cho HSSV.

NHIỆM VỤ

  • Thường xuyên giữ liên lạc với các doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp;
  • Hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện các khóa học nâng cao, các chuyên đề ngắn hạn, dài hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp;
  • Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế;
  • Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề Trường đang đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng công việc của HSSV sau khi ra trường;
  • Vận động các nguồn tài trợ học bổng, trang thiết bị phục vụ học tập từ các công ty, doanh nghiệp và cơ quan.
  • Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh và Đoàn thanh niên, Cựu sinh viên tổ chức hội nghị việc làm nhằm trao đổi kinh nghiệm, cơ hội giao lưu học hỏi và tìm kiếm việc làm cho HSSV.
  • Phối hợp với các đơn vị trong Trường liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất, các công ty tuyển dụng lao động để hỗ trợ SV-HS tìm kiếm việc làm phù hợp;

 


 
Thông báo tuyển dụng
Điểm tin
Top