Giới thiệu
05/02/2015

Chức năng

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính.

Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch tài chính và theo dõi giám sát, kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính cùng các lĩnh vực khác có liên quan đến tài chính, tài sản của trường đúng với qui định của Nhà nước và Hội đồng Quản trị Nhà trường.

- Lập kế hoạch dự toán trình Hiệu trưởng quyết định và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

- Lập hệ thống sổ sách kế toán theo dõi thu chi và các hoạt động của trường theo đúng qui định của Nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát việc thu chi trong toàn trường, phối hợp với Phòng Quản trị Thiết bị Nhà trường quản lý tài sản, tình hình sử dụng tài sản chung, định kỳ tham gia kiểm kê tài sản trong toàn trường. Thực hiện chế độ khấu hao tài sản theo qui định.

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng qui định.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top