Sứ mạng - tầm nhìn
30/03/2015

Sứ mạng

       Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; Nơi tin cậy trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Bảo đảm lợi ích của người học, người dạy, nhà trường và xã hội.

Trong những năm qua, Trường đã đào tạo ra nhiều cử nhân có chất lượng cao
phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước
 
Tầm nhìn

      Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam phấn đấu trở thành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam, một cơ sở đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phấn đấu trở thành một trong những Trường đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Nhà Trường luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo dạy và học


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top