Phòng Tài chính
13/04/2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam được tự chủ về tài chính theo nguyên tắc tự cân đối thu chi nhằm duy trì, phát triển nhà trường áp dụng theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam cùng với quy chế tài chính và quản lý tài sản và theo những quy định pháp luật hiện hành về chế độ kế toán thống kê.

Ngày 01/08/2008 Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định số 03/QĐ-CĐMN về việc thành lập Phòng Tài chính trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam.

Phòng tài chính là một trong các phòng chức năng quan trọng của nhà trường, có nhiệm vụ tham mưu và giúp HĐQT, BGH về công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường.

- Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán tài vụ, thực hiện quyết toán quý, năm đúng tiến độ.

          - Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

          - Phối hợp với các phòng ban trong việc xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu ban hành.

- Bảo đảm tuân thủ theo quy định của nhà trường và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện công việc.

- Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, …thuộc công việc của phòng theo đúng quy định.

Căn cứ theo quy chế tài chính và quản lý tài sản của trường. Công tác tài chính trong 5 năm qua được thực hiện công khai minh bạch rõ ràng, thu chi đúng quy định, đảm bảo các hoạt động hiệu quả và tiết kiệm, chi trả đầy đủ các chế độ tài chính cho cán bộ, nhân viên, giảng viên và các đối tác liên kết đào tạo. Chi trả theo chính sách ưu đãi miễn giảm học phí của nhà trường cho học sinh, sinh viên và trao học bổng cho học sinh, sinh viên.

Trong thời gian đến dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám Hiệu tập thể cán bộ, nhân viên phòng tài chính sẽ kiện toàn nâng cao năng lực và phát huy tích cực để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nhà trường. 


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top