Thông tư 08 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
09/05/2015

Thông tư 08 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ  cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Vui lòng xem chi tiết tệp đính kèm: Thông tư 08


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top