Kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 01 năm 2017
07/02/2017

Phòng Đào tạo thông báo tới các học viên tham gia kỳ kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 01 năm 2017 về kết quả kiểm tra:

Kết quả kiểm tra Anh văn B xem TẠI ĐÂY

Kết quả kiểm tra Tin học B xem TẠI ĐÂY

***Lưu ý:

_ Kết quả Đạt nếu: ĐTBC>=5.00 và không có điểm kỹ năng nào nhỏ hơn 3.0

Xếp hạng:

_ "Giỏi" nếu: ĐTBC >=8.00 và điểm các kỹ năng >=7.0

_ "Khá" nếu: ĐTBC >=7.00 và điểm các kỹ năng >=6.0

_ "Trung bình" nếu: ĐTBC >=5.00 và điểm các kỹ năng >=3.0


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh

Thông báo mới
Điểm tin
Top