Kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 2 năm 2018
05/03/2018

Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học thông báo tới Kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học tới các học viên tham dự kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 2 năm 2018, cụ thể xem tệp đính kèm (nhấn chọn tên tệp đính kèm)

Kết quả kiểm tra Anh văn B

Kết quả kiểm tra Tin học B

Kết quả Kiểm tra (lại) Anh văn B

Kết quả Kiểm tra (lại) Tin học B

Lưu ý: Xếp hạng như sau:

_ Kết quả ĐTBC>=5, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=3,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=3,0

_ Xếp hạng Trung bình nếu: ĐTBC>=5.0, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=3,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=3,0

_ Xếp hạng  Khá nếu: Kết quả ĐTBC>=7.0, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=6,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=6,0

_ Xếp hạng  Giỏi nếu: Kết quả ĐTBC>=8.0, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=7,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=7,0

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top