Giới thiệu
05/02/2015

Chức năng

Giúp việc Hiệu trưởng xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách cho Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên (CB,GV, NV) của nhà trường, công tác hành chính tổng hợp và văn phòng theo quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp biên chế các đơn vị và bộ phận công tác thuộc Trường; qui định quan hệ công tác và lề lối làm việc của các bộ phận trong Trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo giúp Hiệu trưởng các công tác về tổ chức cán bộ, sắp xếp, tổ chức bố trí giảng viên, cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ công tác.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho CB, GV, NV: Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm y tế, khen thưởng, kỷ luật.

- Phối hợp với các tổ chức trong Nhà trường thực hiện chế độ thăm hỏi hiếu hỉ theo qui định.

- Thực hiện công tác an ninh chính trị nội bộ và công tác pháp chế.

- Xây dựng qui chế, qui định nội bộ về công tác Tổ chức cán bộ.

- Thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng khen thưởng kỷ luật CB, GV, NV

- Tham mưu về nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu Trưởng. Soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự do Hiệu trưởng ban hành.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, nhân viên và lao động hợp đồng trong Trường; lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo qui định;

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Lãnh đạo trường, các cuộc họp  giao ban cấp trường, vừa đảm nhiệm chức năng thư ký, vừa nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp.

- Quản lý các con dấu của trường và  thực hiện việc cấp dấu theo qui định.

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường.

- Tiếp nhận giao dịch thư điện tử, Fax và điện thoại liên hệ công tác.

- Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng qui định hiện hành.

- Quản lý, điều hành xe phục vụ Lãnh đạo, CB, GV, NV trường đi công tác theo yêu cầu. Cấp giấy giới thiệu đi đường cho CB,GV,NV được cử đi công tác ngoài Trường . Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top