Văn bản pháp quy

Ban hành quy chế thi THPT quốc gia

Ban hành quy chế thi THPT quốc gia

16/03/2015
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Điều lệ trường Cao đẳng

Điều lệ trường Cao đẳng

12/03/2015
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 
Thông báo mới
Điểm tin
Top