Về việc thu Bảo hiểm y tế bắt buộc, Bảo hiểm tai nạn đối với Sinh viên
16/11/2022

THÔNG BÁO

(V/v thu Bảo hiểm y tế bắt buộc, Bảo hiểm tai nạn đối với SV)

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 01/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Nay nhà trường thông báo đến toàn thể SV về việc thu tiền Bảo hiểm Y tế bắt buộc và Bảo hiểm tai nạn như sau:

  1.                    Mức phí đóng và hiệu lực thẻ bảo hiểm

-         Bảo hiểm y tế (BHYT):

Phương Thức

Số tiền phải đóng

Thời hạn thẻ sử dụng

Thời hạn nộp tiền và tiếp nhận hồ sơ đóng BHYT

12 Tháng

565,000

01/01/2023-31/12/2023

01/11/2022-15/12/2022

9 tháng

425,000

01/04/2023-31/12/2023

01/02/2023-15/03/2023

6 tháng

285,000

01/07/2023-31/12/2023

01/05/2023-15/06/2023

-         Bảo hiểm tai nạn (BHTN): 40.000đ/1 năm/1SV. Thời hạn bảo hiểm: Kể từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023. (Không cấp thẻ)

Lưu ý:

  •         Chọn cơ sở điều trị để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. (Có danh sách kèm theo).
  •         Trường hợp đã có thẻ BHYT tham gia ở địa phương có thời hạn trong năm 2023 sinh viên phải photo nộp lại cho phòng Tổ chức hành chính để được hưởng các quyền lợi khi tham gia BHYT.
  •         SV nộp kèm tờ khai TK1(theo mẫu) và CMND/CCCD photo khi đóng tiền BHYT.

II. Tổ chức thực hiện.

-     Bộ phận CTHSSV, Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể SV của lớp mình.

Đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top