Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Kế toán
03/01/2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH KẾ TOÁN (CAO ĐẲNG KẾ TOÁN)

TT

Khối kiến thức/Tên học phần

 Số Tín Chỉ

Ghi chú

Tổng

 

I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

25

 

1

Giáo dục thể chất

3

 

2

Giáo dục quốc phòng – An ninh

8

 

3

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin

5

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

5

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

6

Tin học căn bản

3

 

7

Pháp luật đại cương

2

 

8

Tâm lý học đại cương

2

 

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

10

Tiếng Anh căn bản 1

2

 

11

Tiếng Anh căn bản 2

2

 

12

Tự chọn (1 học phần):

 

 

12.1

Toán cao cấp

2

 

12.2

Xác suất thống kê

2

 

II

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

65

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

25

 

1

Kinh tế vi mô

3

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Toán kinh tế

2

 

4

Luật kinh tế

2

 

5

Quản trị học

2

 

6

Marketing căn bản

2

 

7

Nguyên lý thống kê

3

 

8

Nguyên lý kế toán

3

 

9

Thuế

2

 

10

Thực hành khai báo thuế

1

 

11

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2

 

II.2

Kiến thức ngành và chuyên ngành

40

 

1

Kế toán tài chính doanh nghiệp_P1

3

 

2

Kế toán tài chính doanh nghiệp_P2

3

 

3

Kế toán tài chính doanh nghiệp_P2

3

 

4

Tài chính doanh nghiệp

3

 

5

Hệ thống thông tin kế toán

2

 

6

Kế toán quản trị

3

 

7

Kế toán thương mại dịch vụ

3

 

8

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

9

Tiếng Anh chuyên ngành

3

 

10

Sổ sách kế toán

3

 

11

Phần mềm kế toán

2

 

12

Kế toán ngân hàng

3

 

13

Tự chọn (chọn 3 học phần):

 

 

13.1

Quản trị văn phòng

2

 

13.2

Quản trị doanh nghiệp

2

 

13.3

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

 

13.4

Phân tích báo cáo tài chính

2

 

13.5

Thẩm định dự án

2

 

13.6

Thị trường chứng khoán

2

 

13.7

Nguyên lý bảo hiểm

2

 

13.8

Thanh toán quốc tế

2

 
 

Tốt nghiệp

 

 

1

Thực tập tốt nghiệp

5

 

Đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

 

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên thực hiện KLTN

100

 

Đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì học hai học phần thay thế:

 

 

2

Kiểm toán

2

 

3

Đồ án chuyên ngành

3

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên không thực hiện KLTN

100

 

 
Thông báo mới
Điểm tin
Top